Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU INERNETOWEGO

Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin serwisu internetowego na rynek polski i zagraniczny. Uproszczając serwis internetowy to w przeciwieństwie do sklepu internetowego sprzedaż rozmaitych usług drogą elektroniczną. W praktyce obrotu e-commerce na co dzień spotykamy się z bardzo różnym spektrum serwisów internetowych, które uosabiają pomysły naszych klientów. Na co dzień pracujemy nad platformami marketplace, serwisami z usługami dietetycznymi, edukacyjnymi, szkoleniowymi, programami treningowymi, doradczymi etc. Dlatego regulamin serwisu internetowego to szersze pojęcie, obejmujące dokumentację prawną odnoszącą się do szerokiego spektrum serwisów internetowych występujące w praktyce obrotu. E-commerce w wymiarze globalnym jest bardzo skomplikowany i pełen różnych specyfikacji operacyjnych, które również przenoszą się na dynamiczny polski rynek e-commerce. W związku z powyższym regulamin serwisu internetowego, jako najważniejszy dokument prawny winien być przygotowywany przez profesjonalistów, którzy mają podejście globalne do tej branży. Nasza Kancelaria Prawna służy pomocą dla klientów w zakresie serwisów internetowych na rynek polski i zagraniczny w różnych językach obcych.

Regulamin serwisu internetowego -nazewnictwo i branże

Nie ulega wątpliwości, iż w praktyce często klienci zamiennie stosują słowa sklep, serwis, portal, platforma. Jednakże typowy sklep internetowy koncentruje się na sprzedaży towarów, a serwis internetowy na sprzedaży usług drogą elektroniczną. To podstawowa różnica w uproszczeniu. Jednakże dla prawników jest to istotne wyróżnienie, ponieważ inną konstrukcję ma regulamin sklepu a inną regulamin serwisu internetowego. Pod nazwą serwisu internetowego kryje się szerokie spektrum różnych stron www. Można wyróznić portale informacyjne, zawierajace duży zakres informacji i rozrywki czy inne usługi jak darmowe konto pocztowe.  Występują serwisy społecznościowe, które skupiają użytkowników o tożsamych zainteresowaniach, udostępniające treść użytkowników. W tej płaszczyźnie należałoby wyróżnić również te wielkie serwisy społecznościowe jak Facebook czy Youtube, ogniskujące miliony odbiorców i zarabiające miliardy na wyświetlaniu reklam użytkownikom. W typologii serwisów możemy wyróżnić intranety i extranety. Te pierwsze są przeznaczone do konkretnej grupy odbiorców np.  pracowników firmy, które udostępniają funkcje czy informacje. Extranety natomiast są bardziej zamknięte i kierują się do grupy odbiorców po wcześniejszym założeniu konta użytkownika. Udostępniają określony interfejs i funkcje dla danej grupy. W praktyce obrotu występują różne serwisy firmowe w rozmaitych branżach. Ponadto są wielkie platformy marketplace, takie jak Amazon czy Ebay oraz mniejsze platformy prywatnych podmiotów czy też inne serwisy sprzedające swoje usługi w różnych branżach np. spożywczej, gastronomicznej, szkoleniowej, edukacyjnej, dietetycznej, sportowej etc.  To co łączy szerokie spektrym tych projektów to profesjonalne ogólne warunki świadczonych usług, które bez względu na różne nazewnictwo możemy nazywać regulaminami serwisów internetowych. 

Regulamin serwisu internetowego -etap przygotowawczy

 

Jak już wspomniano powyżej w praktyce obrotu e-commerce, w szczególności w wymiarze globalnym, serwisy internetowe przybierają bardzo różną postać w bardzo odmiennych od siebie branżach. Np. platformy marketplace są najczęściej najbardziej rozbudowanymi serwisami internetowymi, gdzie występują bardzo różne stosunki umowne w relacji B2C i B2B. Dlatego tak ważne jest, aby od samego początku projektowania profesjonalnej dokumentacji prawnej, w tym przede wszystkim regulaminu serwisu, powierzyć sprawę profesjonalistom. Na samym wstępie jako prawnicy musimy znać istotę i  założenia serwisu internetowego. Ważne jest, aby klient wskazał wszystkie funkcjonalności serwisu, warunki techniczne, rodzaje usług oraz główne grupy odbiorców. Ponadto ustalamy z klientem kwestie operacyjne serwisu tj. formy płatności, sposób dostarczania usług i inne kwestie. Najlepiej również wysłać link do powstającego serwisu, który przyśpieszy pracę nad profesjonalną dokumentacją prawną. 

 

Regulamin serwisu internetowego -podstawy prawne

W zależności od  rynku, na który przygotowujemy dokumentację prawną należy stosować prawo właściwe w danym przypadku. Jeżeli przygotowujemy projekty stricte pod odbiorców w UK z firmą założoną w UK, należy stosować prawo brytyjskie. Jeżeli przygotowujemy projekt stricte pod rynek francuski czy niemiecki winniśmy stosować przepisy lokalne i regulacje europejskie. Zawsze na wstępie badamy dany projekt pod kątem wyboru prawa właściwego, uwzględniając interes Sprzedawcy. Na polskim rynku  do najważniejszych aktów prawnych należy ustawa o świadczeniu usług elektronicznych, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o ochronie danych osobowych czy ustawa prawo telekomunikacyjne. Oczywiście jako kraj członkowski w Unii Europejskiej musimy uwzględniać regulacje europejskie, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych przepisy RODO.

Reasumując regulamin serwisu internetowego ma swoje podstawy prawne polskie i zagraniczne, w zależności o rynku odbiorców na jaki serwis kieruje swoją sprzedaż. Nasza Kancelaria prawna  służy pomocą w kompleksowych wdrożeniach prawnych na rynek polski i zagraniczny.

 

Co powinien zawierać regulamin serwisu internetowego ?

 • Na wstępie niezwykle ważne jest określenie przedmiotu działania serwisu czyli charakteru usług, specyfikacji, kwestii operacyjnych. Zanim my jako prawnicy zaczniemy przygotowywać profesjonalny regulamin serwisu internetowego musimy znać charakter całego serwisu.
 • Regulamin musi zawierać informacje w zakresie Usługodawcy, w tym między innymi dane firmy, kontaktowe, adresy do zwrotów, reklamacji etc.
 • Ponadto należy wskazać w regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną np. darmowe -usługę konta użytkownika czy newsletter) oraz płatne usługi w zależności od specyfiki.
 • Regulamin serwisu internetowego winien regulować kwestie prokonsumenckie prawa do odstąpienia od umowy świadczenia usług droga elektroniczną w terminie 14 dni – bez podania przyczyny.
 • Regulamin serwisu musi określać również reklamacje co do świadczonych usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Są to wymogi europejskie.
 • Ponadto w dokumencie należy określić warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Regulamin serwisu internetowego musi określać również reklamacje co do świadczonych usług, w tym ze szczególnym uwzględnieniem pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Są to wymogi europejskie.
 • Kwestie ochrony danych osobowych są regulowane w osobnej polityce prywatności.

 

Dlaczego regulamin serwisu internetowego jest ważny ?

Regulamin serwisu internetowego jest ważny ponieważ:

 • Jako usługodawca w serwisie musisz taki dokument prawny posiadać. Wynika to z art. 8. pkt 4. ustawy o świadczeniu usług elektronicznych „Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem”. Ponadto musisz w sposób nieodpłatny udostępnić taki regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną .
 • Jest to umowa pomiędzy stronami, która zastępuję tradycyjną formę. Umowa zawierana drogą elektroniczną, określa prawa i wzajemne zobowiązania Usługodawcy i Użytkownika, jako stron stosunku umownego.
 • Regulamin serwisu internetowego musi być dostosowany do specyfiki działalności Usługodawcy.
 • Regulamin precyzuje i definiuje rolę serwisu oraz cel funkcjonowania.
 • Musi zawierać postanowienia prawne, które nie będą uznane za klauzule niedozwolone. Regulaminy serwisów internetowych muszą przygotowywać profesjonaliści, aby uniknąć roszczeń finansowych z tytułu klauzul niedozwolonych.
 • Regulamin serwisu na zagraniczny rynek musi uwzględniać prawodawstwo w tychże krajach. Są to tzw. wdrożenia prawne wg prawa obcego.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NA ZAGRANICZNE RYNKI

Jako usługodawcy często wykraczacie ze swoimi usługami poza terytorium polskie. Wtedy potrzebujecie wsparcia prawnego profesjonalistów, którzy pomogą Wam we wdrożeniach prawnych na rynku europejskim, UK czy innym zagranicznym. W związku z powyższym oferujemy profesjonalny regulamin serwisu internetowego na zagraniczne rynki. W przypadku gdy serwis świadczy ogólnie usługi na Europę i Świat z perspektywy europejskiego przedsiębiorcy (zatem i polskiego), możecie stosować prawo danego kraju unijnego i generalnie prawo unijne. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy wchodzicie stricte z usługami pod określony rynek zagraniczny np. amerykański czy azjatycki, gdzie trzeba przestrzegać lokalnych przepisów. Co najważniejsze zwykłe tłumaczenie polskiego regulaminu na obcy język jest bez sensu, ponieważ taki dokument nie będzie spełniał wymogów prawnych, co w konsekwencji może doprowadzić do negatywnych reperkusji, w tym kar finansowych. My oferujemy Wam pełne wsparcie prawne w tym zakresie na rynku EU, prawa obcego danego kraju EU, UK, czy innym zagranicznym rynku, za wyjątkami.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Regulamin serwisu to nie wszystko. Kwestie ochrony danych osobowych przenosimy do profesjonalnej Polityki prywatności, gdzie zawieramy wytyczne RODO. Jako administratorzy danych osobowych należy wyczerpać obowiązki informacyjne tj. dane administratora, cele i podstawy prawne przetwarzania, kategorie odbiorców danych, okres przechowywania danych osobowych etc. Niezwykle doniosłe są również prawa, jakie przysługują użytkownikom.

Użytkownicy mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO); usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO );ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO); przenoszenia swoich danych osobowych (ar. 20 RODO ); prawo do sprzeciwu -art. 21 RODO); W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reasumując oprócz Regulaminu serwisu internetowego Polityka prywatności wraz z innymi dokumentami prawnymi stanowią całość wdrożenia prawnego serwisów internetowych.
Nasza Kancelaria Prawna w sposób kompleksowy obsłuży Was prawnie w zakresie serwisów internetowych. Podchodzimy indywidualnie do każdego projektu, a dokumentacja prawna jest szyta na miarę. W związku z powyższym warto powierzyć sprawę profesjonalistom i zamówić profesjonalny regulamin serwisu internetowego który zabezpieczy Wasze interesy oraz będzie spełniał wymogi prawne.