Regulamin aplikacji mobilnej

Z raportu „State of mobile 2022” wynika, że aż 92,5% czasu spędzonego na urządzeniach mobilnych użytkownicy przeznaczają właśnie na aplikacje. Ich popularność sukcesywnie rośnie od kilku lat. Społeczeństwo przyzwyczaiło się już, że aplikacje mobilne są ważną sferą ich codzienności. To już nie tylko rozrywka, ale też duże wsparcie w codziennych obowiązkach i czynnościach, przykładem są aplikacje bankowe, monitorujące aktywność fizyczną i sen, a także ułatwiające planowanie obowiązków domowych i biznesowych. Aplikacje mobilne pozwalają przedsiębiorcom świadczyć usługi drogą elektroniczną w wygodny i przystępny dla użytkownika sposób. Z tego powodu podlegają one ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w której zawarte zostały szczegóły w tym zakresie.  Regulamin aplikacji mobilnej jest najważniejszym dokumentem prawnym, który zawiera wszystkie kluczowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy, jak też użytkownika. To także pewnego rodzaju forma zabezpieczenia prawnego interesów twórcy aplikacji. Dzięki regulaminowi użytkownik wie, jak dokładnie prawidłowo powinno przebiegać korzystanie z aplikacji i jakie są jego prawa i obowiązki.

Treść regulaminu aplikacji mobilnej jest uzależniona w znaczącym stopniu od jej rodzaju oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług. Nie ma więc jednego uniwersalnego regulaminu pasującego idealnie do każdej aplikacji. Istnieją pewne szablony, które mogą zostać wykorzystane do stworzenia własnego regulaminu. Aby jednak był on zgodny z obowiązującym prawem, musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, a także nawiązywać do aspektów dotyczących ochrony danych osobowych. Wymaga to znajomości prawa i treści odpowiednich ustaw.

Alternatywą dla gotowych szablonów są regulaminy pisane na zamówienie pod konkretną aplikację i biznes. Nasza Kancelaria świadczy takie usługi, dbając o interesy firm świadczących częściowo lub w całości usługi drogą elektroniczną. Nasza Kancelaria Prawna przygotowuje profesjonalny regulamin aplikacji mobilnej, jak również regulamin aplikacji webowej na rynku polskim i zagranicznym w różnych branżach. Każdy regulamin jest unikalny i zgodny z aktualnymi standardami. Szczegóły zawsze uzgadniamy z klientem na początku współpracy, dzięki czemu cały proces realizacji zamówienia odbywa się na przejrzystych zasadach.Zapewniamy krótki czas realizacji i zawsze rzetelną pracę.

Rodzaje aplikacji mobilnych

Regulamin aplikacji musi uwzględniać rodzaj aplikacji, tylko wtedy jego treść będzie odzwierciedlała rzeczywisty charakter świadczonych za jej pośrednictwem usług, a także wszelkie obowiązki i przywileje obu stron – przedsiębiorcy i użytkownika. Wyróżnić możemy kilka rodzajów aplikacji. Aplikacja jest to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych (tabletach i smartfonach). Obecnie możemy korzystać z:

 • aplikacji społecznościowych – przeznaczone są do komunikacji z innymi użytkownikami. Ich celem jest budowanie i podtrzymywanie relacji między nimi, a także nawiązywanie nowych znajomości między ludźmi, których łączą podobne cele, upodobania czy zainteresowania
 • aplikacji nawigacyjnych – są alternatywą dla papierowych map. Pozwalają na ustalenie trasy z punktu A do punktu B. Aplikacja nawiguje użytkownika, ułatwiając mu dotarcie do celu według ustalonych kryteriów (najkrótsza trasa, najszybsza trasa czy też z pominięciem dróg płatnych). Możliwe jest też zapisywanie tras i tworzenie harmonogramów podróży
 • aplikacji finansowych – należy do nich bankowość mobilna. Pozwalają one na wykonywanie przelewów, kontrolowanie wydatków, dokonywanie płatności za usługi i produkty w sklepach internetowych, ale też stacjonarnych. Za pośrednictwem aplikacji finansowej można także złożyć wniosek o pożyczkę czy przesłać potrzebne bankowi dokumenty
 • aplikacji branżowych – umożliwiają wykonywanie niektórych czynności związanych z konkretną usługą za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Przykładem jest aplikacja mobilna firmy kurierskiej, która pozwala na śledzenie czy nawet nadawanie i odbieranie paczki
 • aplikacji informacyjnych – są źródłem wiedzy na konkretne tematy
 • aplikacji zakupowych – są jednymi z najpopularniejszych aplikacji. Powstają na zlecenie sklepów, które w ten sposób uruchamiają dodatkowy kanał sprzedażowy. W aplikacji zakupowej można nie tylko robić zakupy, ale też rejestrować zwroty, składać reklamacje, zapisywać ulubione produkty czy generować kody rabatowe
 • aplikacji multimedialnych – są bezpośrednio związane z rozrywką. Za ich pośrednictwem można słuchać muzyki, oglądać filmy, monitorować swoją aktywność fizyczną czy też planować treningi.

Regulamin aplikacji mobilnej a przepisy prawne

Regulamin aplikacji mobilnej jest tylko wtedy zgodny z obowiązującym prawem, jeśli zawiera wszystkie wymagane elementy, zarówno te obowiązkowe ogólne, jak i dodatkowe wymagane w konkretnych przypadkach i sytuacjach. Określone zostało absolutne minimum, które powinno stanowić fundament każdego regulaminu aplikacji mobilnej – tych elementów nie może w nim zabraknąć. Co zatem powinien na pewno zawierać regulamin aplikacji mobilnej? 

 • dane właściciela aplikacji – użytkownik musi wiedzieć, kto dokładnie udostępnia i świadczy mu usługę. To również dla niego informacja, do kogo powinien się zwrócić w przypadku niezgodności tych usług z obowiązującą umową
 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, czyli co dokładnie otrzymuje użytkownik 
 • zasady korzystania z aplikacji, jakie są dokładnie prawa i obowiązki użytkownika, jakich działań może się podejmować w obrębie aplikacji, a jakie są niedozwolone i stanowią niezgodność z regulaminem i prawem 
 • warunki zawierania umowy za pomocą aplikacji, w tym także warunki jej rozwiązania. Jeśli korzystanie z aplikacji jest płatne, to w regulaminie koniecznie muszą znaleźć się zasady, na jakich dokonuje się płatności – sposoby płatności oraz wysokość opłat 
 • wymogi związane z działaniem aplikacji, czyli co dokładnie jest potrzebne, aby można było swobodnie korzystać z aplikacji (obejmuje to przede wszystkim wymogi dotyczące sprzętu i oprogramowania) 
 • odpowiedzialność usługodawcy, a więc za co odpowiada i jakie powinien wszcząć postępowania w konkretnych sytuacjach, np. awarii aplikacji 
 • procedura rozpatrywania reklamacji – co powinien zrobić użytkownik, aby zgłosić reklamację i jak na to zgłoszenie musi odpowiedzieć administrator .

W odniesieniu do płatnych usług oferowanych, za pośrednictwem aplikacji w stosunku do konsumentów, należy uregulować kwestie prawa odstąpienia od umowy. W tym przypadku korzystamy z prawnego wyłączenia możliwości odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Nie są to jednak wszystkie informacje, jakie powinny znaleźć się w regulaminie aplikacji mobilnej. Dużo zależy od tego, jakie usługi w ramach aplikacji są świadczone, na jakich zasadach, do kogo są kierowane i jakie są relację pomiędzy obiema stronami – właścicielem aplikacji i użytkownikami. W wielu przypadkach regulamin jest uzupełniany o informacje dotyczące praw autorskich, wystawiania opinii i zarządzania nimi, zasad dostarczania i korzystania z newslettera czy pobierania treści i plików przez użytkowników na swoje prywatne urządzenia mobilne. 

Niedozwolone klauzule umowne a regulamin aplikacji 

Regulamin aplikacji mobilnej jest pewnego rodzaju umową, która jest zawierana na odległość. Jest to bezpośrednio związane z obowiązkami wynikającymi z art. 12 ustawy o prawach konsumenta. W takiej sytuacji przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi informacji dotyczących m.in. łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczone usługi, adresu, pod który należy kierować reklamację, sposobu i terminu zapłaty, a także funkcjonalności treści cyfrowych. 

Koniecznie trzeba też zadbać o to, aby regulamin aplikacji mobilnej nie zawierał niedozwolonych klauzul. Takie postanowienia w żaden sposób nie są wiążące dla konsumenta. Ponadto mogą doprowadzić do bardzo negatywnych skutków dla usługodawcy, co dotyczy m.in. strat finansowych. Jeśli chodzi o charakter takich klauzuli niedozwolonych, to są to wszelkiego rodzaju zapisy, które ograniczają uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy. Ponadto zalicza się do nich zapisy uzależniające zawarcie umowy przez konsumenta od zawarcia innych, tego typu umów w przyszłości.

RODO i regulamin aplikacji

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest dołączenie do regulaminu właściwej polityki prywatności. Jak wynika z RODO z art. 13, usługodawca musi udostępnić użytkownikowi konkretne informacje:

 • dane administratora aplikacji – dane firmy oraz imię, nazwisko i dane kontaktowe 
 • podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 • jeśli dane użytkowników są udostępniane podmiotom zewnętrznym, to również kategorie odbiorców tych danych osobowych 
 • okres przechowywania danych osobowych 
 • prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych
 • obowiązek lub możliwości podania danych osobowych przez użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji 

Co ważne, przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko w konkretnych przypadkach. W każdym innym stanowi naruszenie prawa. Dozwolone jest to wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy i przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Rynek zagraniczny a regulaminy

Globalność usług w zakresie aplikacji mobilnych czy webowych powoduje, iż wielu Usługodawców targetuje w rynek odbiorców poza granicami RP, w szczególności na rynek EU. W takich sytuacjach istnieje potrzeba przygotowania dokumentów w obcych językach, w szczególności w języku angielskim pod kątem ogólnego rynku europejskiego w EU.  

Zawsze należy jednak badać docelowy rynek odbiorców aplikacji oraz miejsce statutowej siedziby Usługodawcy. Jeżeli aplikacja mobilna jest adresowana pod określony rynek odbiorców danego kraju europejskiego, to wówczas należy uwzględniać regulacje prawne obowiązujące na danym rynku odbiorców, którzy mają status konsumentów (np. w Niemczech prawo niemieckie, we Francji prawo francuskie, w UK- w prawo brytyjskie). Wdrażanie aplikacji pod dany rynek np. niemiecki, bez uwzględniania niemieckiego prawodawstwa, jest bardzo ryzykowne. W związku z powyższym zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią celem ustalenia właściwych i słusznych rozwiązań w zakresie wdrożenia prawnego aplikacji na rynek zagraniczny, z uwzględnieniem interesu Usługodawcy.

Kiedy należy sporządzić więcej niż jeden regulamin aplikacji mobilnej?

Zdarzają się przypadki, że aplikacja posiada więcej niż jeden regulamin. Dotyczy to przypadków udostępniania jej na wspomniane powyżej rynki zagraniczne. Coraz więcej usług świadczonych drogą elektroniczną kierowanych jest do konsumentów z wielu krajów. Aplikacje są tłumaczone na kilka języków, aby poszerzyć grupę swoich odbiorców. Wtedy również regulamin musi zostać napisany w innych językach zrozumiałych dla każdego użytkownika. Często wymaga to też dostosowania regulaminu do prawa obowiązującego na zagranicznych rynkach. 

Potrzebujesz regulaminu aplikacji mobilnej? Chciałbyś, aby był on nie tylko zgodny z obowiązującym prawem, ale również dopasowany do charakteru świadczonych przez Ciebie usług? Skontaktuj się z naszą Kancelarią. Ustalimy szczegóły, omówimy Twoje oczekiwania i sytuację prawną, a ostatecznie dostarczymy regulamin, który będzie solidnym prawnym fundamentem Twojej działalności